دانلود رایگان فیلم The Bare Nohibity HD HD 720p


دانلود رایگان فیلم The Bare Nohibity HD HD 720p

بارگیری رایگان Bare Nociationity با کیفیت HD 720p (1.0 GB) ↓

دانلود رایگان بار ضروری HD HD 720p m در سال 1998 توسط دو فارغ التحصیل کارنگی-ملون ، نوه وروبل و بیل ریچاردسون در آونل ، نیوجرسی تأسیس شد. این سازمان نام خود را با نام مستعار از فیلم 1967 والت دیزنی ، کتاب جنگل ، گرفته است. خانواده Wrubel قبلاً از سال 1965 در نیوجرسی چندین فروشگاه لباس زیر با نام مشابه کار کرده بودند. در شرایطی که ممکن است ، سازمان جدید ساخته نشده است تا به عنوان یک فروشگاه آنلاین برای فروشگاه های خانوادگی تکمیل شود. در ابتدای آغاز کار ، هدف این بود که برای هر ساعت یک کالای لباس بفروشید. درخواست ها توسط هشدار دهنده پرش پر شد که بعداً ناکارآمد شدند. در سال 2001 ، تعداد 35 مشتری با بلیت معمولی حدود 100 افزایش یافته است. در این مدت ، این سازمان با استفاده از چند سیستم تبلیغاتی مبتنی بر وب ، مشتری را در فهرست وب قرار می دهد. تبلیغات ، اسکناس ها و سوابق پیام رسانی در خانه. در سال 2003 ، این سازمان 7 میلیون درآمد کسب کرد. در سال 2004 ، این سازمان دیوید واوتر را به عنوان مدیر نمایش خود معرفی کرد. از سال 2006 ، این خرده فروش قصد داشت با ویکتوریا راز همکاری با طراحی قورباغه ، یک ساختار مورد و مارک محبوب ترین برای همکاری با اپل را انتخاب کند.[تلاشهایآنهابادرآمدفاششده24میلیوندلاروپیشرفتسهساله252٪پرداختشددرسال2008،BareNunitiesunitiesباپیشبرداولینلیستچاپیخود،واردتجارتمعمولینامهپستیشدنددرسال2010،اینسازمانبرایبررسیبازاردرابعادبزرگترتصمیمگرفتآنهااینکارراباپیمانکاریجیدونانجامدادندتامدیرارشدبازاریابیآنهاباشدکهاخیراًدرلاینبرایانتدرستبهعنوانقراردادقبلیجسکاجکسون،مدیراجراییمخفیویکتوریابهعنوانمعاونمشاغلمستقردروبفعالیتکردهاست،اینسازماندرهرصورت4،000درخواستبرایهرروزدارداینسازمانازیک100،000فوتمربعساختمانیبهرهمیبردواز44فرداستفادهمیکند[Theirendeavorspaidoffwithrevealedincomeofmillionandathree-yeardevelopmentof252%In2008BareNecessitiesfannedoutintotheregularpostalmailbusinessbypropellingitsfirstprintlistIn2010theorganizationsetouttocheckthelargersizemarketTheydidthisbycontractingJayDunntobetheirChiefMarketingOfficerwhorecentlyworkedforLaneBryantjustascontractpreviousVictoria’sSecretexecutiveJessicaJacksonastheirwebbasedbusinessVicePresidentBy2013theorganizationhasinanyevent4000requestsforeachdayTheorganizationworksoutofa100000square-footconstructingandutilizes44individualsIMDB

مطلب مرتبط  Desperados دانلود رایگان HD 720p
You may also like: Mystery Men 1999

دانلود رایگان فیلم The Bare Nohibity HD HD 720p

The post The Bare Nohibity Free Download HD 720p برای جدیدترین در FoxMov منتشر شد.

دانلود رایگان فیلم The Bare Nohibity HD HD 720p

پاسخی بگذارید