Torn Dark Bullets دانلود رایگان HD 720p


Torn Dark Bullets دانلود رایگان HD 720p

Torn Dark Bullets دانلود رایگان در HD 720p (882 MB)

Torn Dark Bullets دانلود رایگان HD 720p ombat Legends: Revenge Scorpion یک استثنایی است که به طور مستقیم و به با تحریک مستقیم به های دستی ساخته شده و فیلمبرداری شده و متکی بر بنیاد مورتال کامبت ساخته شده توسط اد بون و جان توبیاس است. این ملک اساسی Mortal Kombat است که باید در Warner Bros. Vivacity منتقل شود و بعد از آنکه انجمن والدینش بنیاد خود را در سال 2009 از Midway Games بدست آورد ، و Mortal Kombat مهم زندگی را از سال 1996 توانسته است تا از همان سال قدرت پذیرفته شده اقدام کند Mortal Kombat: مدافعان Realm ، شامل خلاق Ed Boon ، به عنوان مشاور خلاق مورد نیاز است. قرار است در تاریخ 14 آوریل 2020 به روز شده و 28 آوریل سال 2020 چهارده روز بعداً در 4K Ultra HD یک بار در طول زمان ، جنگ سخت در حال توسعه شان Tsung منتشر شود. دارای رقابت بین سیستم های تهاجمی بین بعدی است که در آن پیروز او را برای سرنوشت همسایه خود به چالش می کشد. با این وجود ، به دور از عمق هالترال ، شیمیدان Quan Chi برای روحیه ای ناراحت طرحی را تهیه می کند که این دو خانواده و قبیله خود را از قصاب با از بین بردن او به عنوان یک شبح تعظیم در انتقام جویانه از دست داد ، گزارش هایی از زنده دیگر Mortal Kombat بود. ژانویه 2019 گیر کرده است که به عنوان معضل بهترین در کلاس برای reboot واقعی.[یکسالبعد،فیلمقدرتمندباعنوانMortalKombatLegends:Scorpion’sRevengeبامشروعیتاعلامشددراینفیلم،پاتریکسیتزپسازبازگشتبهفعالیتدرمورتالکامبت11(جاییکهاوتوسطرانیوانجایگزینشد)دوبارهبهصداپیشگیعقببازگشتازقسمتهایگذشته،میگوید،نزدیکاستیوبلومبهعنوانسابزروازبیتهایگذشته،گریگریفینکیتانارابهدرستیابرازکردپیشازاینفعالیتدرMortalKombatXبهدلیلنتیجهدورانبارداریویخاموششدوکوینمایکلریچاردسوندوبارهفعالیتخودرابهعنوانگوروبهمدت25سالازفیلمسال1995بیسابقهکردادبوندرحسابتوییترخودتصدیقکردکهاینفیلمرتبهایکسبخواهدکرد،بهاینمعنیکهفیلمبرداریفیلممورتالکامبتراارزیابیمیکند[AyearlatertheempoweredfilmwasannouncedlegitimatelyasMortalKombatLegends:Scorpion’sRevengeThefilmseesPatrickSeitzreturningtovoiceScorpionfrompastpartsafternotreturningtotheactivityinMortalKombat11(wherehewasreplacedbyRonYuan)closebySteveBlumasSub-ZerofrompastbitsGrayGriffinvoicingKitanaproperlyafterpreviouslyturningdowntheactivityinMortalKombatXasaresultofherpregnancybythenandKevinMichaelRichardsonrehashinghisactivityasGorounprecedentedfor25yearssincethe1995filmEdBoonattestedonhisTwitteraccountthatthefilmwillgetaratingmeaningtheprincipalgothroughaMortalKombatfilmhasbeenevaluatedIMDB

مطلب مرتبط  دانلود رایگان ریسک کسب و کار HD 720p
You may also like: Mortal Kombat Legends Scorpions Revenge 2020

Torn Dark Bullets دانلود رایگان HD 720p

The post Torn Dark Bullets Free Download HD 720p برای جدیدترین در FoxMov منتشر شد.

Torn Dark Bullets دانلود رایگان HD 720p
فاکس مووی

پاسخی بگذارید